Cyfrowa platforma zarządzania hałasem
na obszarze Gminy Dąbrowa Górnicza


Informacje podstawowe

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2008 Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz.U. WE L 189 z dnia 18 lipca 2002r.), zobowiązała starostów do oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji jego zmian, przez sporządzanie, co 5 lat, map akustycznych. Mapowaniu podlegają aglomeracje o liczbie mieszkańców większej niż 100 - tysięcy.

Cyfrowa Platforma Zarządzania Hałasem jest zbiorem informacji opisowych i graficznych, w skład których wchodzi zestaw map obrazujących długookresowe średnie poziomy dźwięku A dla pory dzienno-wieczorowo-nocnej (wskaźnik LDWN) oraz nocnej (wskaźnik LN). Każdy z tych wskaźników został obliczony dla czterech rodzajów źródeł hałasu: drogowego, kolejowego, tramwajowego i przemysłowego.

Zakładka WYNIKI zawiera część opisową, natomiast graficzna znajduje się w przeglądarce MAPY AKUSTYCZNEJ.

Zakładka MONITORING uruchamia usługę pozwalającą na odczyt danych z rozmieszczonych na terenie Dąbrowy Górniczej stacji monitorujących hałas.

Na potrzeby mapy akustycznej powstała mapa wrażliwości hałasowej obszarów. Celem tej mapy jest wskazanie określonych wartości dopuszczalnych poziomów hałasu dla określonych obszarów na terenie Dąbrowy Górniczej.

Mapa akustyczna Dąbrowy Górniczej jest niezbędnym elementem służącym do opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem, którego celem jest dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska.

Prezentowane mapy nie mogą zastępować dokładnej ekspertyzy dla lokalnych rozwiązań architektoniczno-budowlanych, ani służyć do wydawania decyzji środowiskowych dla obiektów przemysłowych.

Mapa prezenuje stan środowiska na dzień jej realizacji i jest cyklicznie sporządzana (aktualizowana) co 5 lat.


Słownik terminów specjalistycznych

Mapa akustyczna

Mapa akustyczna przedstawia, w kategoriach wskaźnika hałasu, danych dotyczących aktualnej lub przewidywanej sytuacji w zakresie hałasu, ze wskazaniem przypadków naruszenia odnośnej obowiązującej wartości granicznej, liczby dotkniętych osób na określonym obszarze, lub liczby lokali mieszkalnych poddanych działaniu pewnej wartości wskaźnika hałasu na pewnym obszarze.

Hałas

Hałasem nazywamy wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe i szkodliwe dźwięki; jako szkodliwy dla życia i zdrowia hałas jest uznawany za ważny czynnik decydujący o jakości środowiska.

Częstotliwość (f ):

Odnosi się do zjawisk okresowych lub występujących cyklicznie, takich jak fala dźwiękowa. Częstotliwość takiego zjawiska określa ile razy powtarza się ono w ciągu jednej sekundy. Jednostką częstotliwości jest Hertz (Hz) odpowiadający 1 cyklowi na sekundę.

Dźwięk

Fala akustyczna rozchodząca się w ośrodku sprężystym lub wrażenie słuchowe wywołane tą falą. Przyjmuje się, że człowiek słyszy dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 20 kHz. Drgania o mniejszej częstotliwości to infradźwięki, a o wyższej ultradźwięki. Najłatwiej słyszalne są dźwięki o częstotliwości ok. 3-4 kHz. Fizycznymi aspektami dźwięków są: jego widmo, natężenie, długość trwania dźwięku i zmiany w czasie.

SKALA DŹWIĘKU W ODNIESIENIU DO JEGO ŹRÓDŁA

Decybel (dB)

Termin oznaczający stosunek dwóch wartości, z których pierwsza jest poziomem dźwięku mierzonego, a druga poziomem odniesienia. Poziom odniesienia w przybliżeniu odpowiada najcichszemu dźwiękowi możliwemu do wykrycia przez ucho ludzkie. Im wyższy jest poziom dźwięku wyrażony w dB, tym głośniejszy jest sam dźwięk. Można przyjąć, że zmiana o 2 dB jest ledwo zauważalna, zmianę o 5 dB słychać wyraźnie, zaś różnica 10 dB oznacza dźwięk dwukrotnie głośniejszy.

Fon

Jednostka poziomu głośności dźwięku wyrażona w skali decybeli, 1 fon odpowiada poziomowi głośności dźwięku o częstotliwości równej 1 kHz i o poziomie ciśnienia akustycznego 1 dB (1 fon = 1 dB, przy 1 kHz). Dźwięki o tej samej liczbie fonów wywołują to samo wrażenie głośności, ale nie muszą być to dźwięki identyczne w sensie barwy (np. o różnych częstotliwościach). W odróżnieniu od jednostki son (1 son = 40 fon dla 1 kHz), która jest jednostką liniową głośności, fony nie podlegają arytmetycznemu sumowaniu przy obliczaniu całkowitego poziomu głośności kilku jednoczesnych dźwięków. Poniżej przedstawiono tzw. krzywe jednakowej głośności (izofony) "normalnego" ucha wg. Fletchera i Munsona. Wartości fonów są oznaczone na niebiesko. Krzywa 0 fonów łączy punkty odpowiadające początkowi wrażenia słuchowego dla pasma słyszalnego i nosi nazwę krzywej progowej. Odpowiada jej 0 dB dla tonu 1 kHz. Krzywa 120 fonów (krzywa progu bólu) łączy punkty, w których odczuwany jest ból w ludzkim narządzie słuchu. W celu oceny narażenia człowieka na hałas wprowadzono krzywe korekcyjne, które przybliżają czułość ludzkiego ucha do skali energii niesionej przez dźwięk. Krzywe korekcyjne oznaczone są literami A, B, C i D. Powszechnie stosuje się skalę A, która dosyć dobrze odwzorowuje czułość ucha dla niskich częstotliwości. Głośność dźwięku w tej skali oznacza się jako dB(A).

Rysunek 1 - Wykres zależności głośności od częstotliwości

Ciśnienie akustyczne

Ciśnienie akustyczne definiuje się jako różnicę pomiędzy chwilowym ciśnieniem powietrza a ciśnieniem atmosferycznym:

pak = p(t) – patm

gdzie: p(t) jest chwilową wartością ciśnienia powietrza, natomiast patm - jest ciśnieniem atmosferycznym (zakłada się, że zmiany ciśnienia atmosferycznego są dużo wolniejsze od chwilowych zmian ciśnienia powietrza). Wartość p(t) zmienia się w granicach: 10-5Pa - dla dźwięków cichych do 102Pa – dla dźwięków głośnych.

Poziom ciśnienia akustycznego

Poziom ciśnienia akustycznego definiuje się jako:

Poziom ciśnienia akustycznego równy jest 0 dB, gdy średni kwadrat ciśnienia akustycznego równy jest ciśnieniu odniesienia. Dla zerowej wartości średniego kwadratu ciśnienia poziom wynosi -∞, co wynika bezpośrednio z definicji logarytmu.

Krzywa korekcyjna A

Krzywa korekcyjna A jest odwróconą krzywą izofoniczną dla 40 fonów i stosuje się ją, aby uwzględnić właściwości ucha ludzkiego (człowiek najlepiej słyszy w zakresie średnich częstotliwości, natomiast najgorzej dla niskich i wysokich). Definiuje się ją przez poprawki (w pasmach tercjowych). Wygląd krzywej korekcyjnej jest przedstawiony poniżej.

Rysunek 2 - Krzywa korekcji

Poziom dźwięku

Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany według jednej z trzech charakterystyk częstotliwościowych: A, C lub Z (nazywana również LIN) i uśredniony według jednej z dwóch wykładniczych charakterystyk czasowych: F (Fast = szybka = 125 ms) lub S (Slow = wolna = 1 s). Do oznaczania poziomu dźwięku stosuje się odpowiednio następujące symbole:

LAF, LCF, LZF, LAS, LCS, LZS;

Pierwsza litera w indeksie dolnym oznacza rodzaj charakterystyki częstotliwościowej, a druga charakterystyki czasowej.

Poziom ekspozycji hałasu

Poziom ekspozycji hałasu jest wielkością, która charakteryzuje pojedyncze wydarzenie akustyczne (np. przejazd samochodu). Wielkość tą definiuje się jako:

natomiast Eo jest tzw. ekspozycją progową. Czasy t1 i t2 określają czas trwania wydarzenia akustycznego.

Poziom dźwięku A

Poziom dźwięku A definiuje się jako:

Równoważny poziom dźwięku A

Definicja równoważnego poziomu dźwięku jest następująca:

Poziom równoważny jest powszechnie stosowany w większości krajów świata do oceny jakości akustycznej środowiska. Najczęściej jest on mierzony z zastosowaniem charakterystyki korekcyjnej A. Tak przeprowadzony pomiar dźwięku (hałasu) oznaczany jest symbolem LAeq i podawany w dB. W skrócie: jest to taki zastępczy stały poziom dźwięku w czasie T, skorygowany wg charakterystyki częstotliwościowej A, który powoduje taki sam skutek energetyczny, co mierzony dowolnie zmienny dźwięk w tym samym czasie (patrz definicja LAeqD i LAeqN). Równoważny poziom dźwięku określa uśrednianie w czasie zmiennego ciśnienia akustycznego.

Mapa imisyjna

Mapa (rzeczywistego) rozkładu poziomu hałasu emitowanego przez źródło.

Mapa emisyjna

Mapa rozkładu poziomu hałasu emitowanego przez źródło liczona na wysokości 0 m nie uwzględniająca ukształtowania terenu, budynków, tłumienności gruntu oraz innych obiektów stanowiących przeszkodę dla rozchodzenia się fali dźwiękowej.

Mapa wrażliwości hałasowej obszarów

Mapa przestawiająca rozkład dopuszczalnych poziomów hałasu na rozpatrywanym obszarze, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu i jego funkcji, z odniesieniem do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub, w przypadku jego braku, do innych dokumentów planistycznych, w tym do opracowań ekofizjograficznych lub studiów zagospodarowania przestrzennego.

Mapa terenów zagrożonych hałasem

Mapa przedstawiająca przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku zwana czasem mapą konfliktów lub mapą różnicową. Mapę terenów zagrożonych hałasem należy sporządzać dla każdego ze źródeł oddzielnie.

Wskaźnik M

Zdefiniowany jest następująco:

Mapa wskaźnika M

Mapa przedstawiająca rozkład wskaźnika M. Zgodnie z § 7.1. pkt 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem ( Dz.U. Nr 179 poz. 1498) - kolejność realizacji zadań programu na terenach mieszkaniowych ustala się zaczynając od terenów o najwyższej wartości wskaźnika M do terenów o wartości wskaźnika M najniższej.

Obszar cichy w aglomeracji

Obszar, na którym nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażonych wskaźnikiem hałasu LDWN.

Poziom LAeqD

Równoważny poziom dźwięku A dla pory dziennej (mierzony w godz. 6:00 – 22:00 dla jednej doby w roku) wyrażony w dB.

Poziom LAeqN

Równoważny poziom dźwięku A dla pory nocnej (mierzony w godz. 22:00 – 6:00 dla jednej doby w roku) wyrażony w dB.

Wskaźnik LDWN

Wskaźnik długookresowy wyrażony średnim poziomem dźwięku A w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6:00 do godz. 18:00), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 18:00 do godz. 22:00) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 220:0 do godz. 6:00):

gdzie:

LD - długookresowy średni poziom dźwięku A, wyznaczany zgodnie z normą ISO 1996-2:1987, w ciągu wszystkich okresów dziennych w ciągu roku rozumianych jako przedział czasu od godz. 6:00 do godz. 18:00,

LW - długookresowy średni poziom dźwięku A, wyznaczany zgodnie z normą ISO 1996-2:1987, w ciągu wszystkich okresów wieczornych w ciągu roku rozumianych jako przedział czasu od godz. 18:00 do godz. 22:00,

LN - długookresowy średni poziom dźwięku A, wyznaczany, zgodnie z normą ISO 1996-2:1987, w ciągu wszystkich okresów nocnych w ciągu roku rozumianych jako przedział czasu od godz. 22:00 do godz. 6:00.

Charakterystyka obszaru podlegającego ocenie

Dąbrowa Górnicza jest gminą miejską oraz miastem na prawach powiatu, położonym w środkowo – wschodniej części województwa śląskiego w odległości około 15 km od Katowic. Jest najdalej na wschód wysuniętym miastem Aglomeracji Katowickiej, na obrzeżach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Miasto położone jest w dorzeczu Wisły, w zlewni rzek Czarnej i Białej Przemszy. Dąbrowa Górnicza graniczy od wschodu z miastem Będzin, gminami: Psary, Mierzęcice, Siewierz, od północy z miastem Siewierz i gminą Łazy, od wschodu z gminami województwa małopolskiego: Klucze i Bolesław, od południa ze Sławkowem i Sosnowcem.

Powiązania zewnętrzne miasta zdeterminowane są położeniem Dąbrowy Górniczej na przecięciu transeuropejskich korytarzy transportowych (Berlin – Wrocław – Katowice – Lwów – Kijów oraz Gdańsk – Katowice – Żylina). W korytarze te wpisują się przebiegające przez Dąbrowę Górniczą linie kolejowe „E” o głównym międzynarodowym znaczeniu (C-E 65 relacji Gdynia – Warszawa – Katowice – Zebrzydowice oraz C 65/2 relacji Chorzew Siemkowice – Częstochowa – Ząbkowice Będzińskie – Jaworzno Szczakowa) oraz droga ekspresowa S – 1 Cieszyn – Bielsko – Tychy – Dąbrowa Górnicza – Pyrzowice / Częstochowa. Wskazać tutaj należy również na drogę krajową nr 94 zaliczoną do dróg alternatywnych autostrady A 4, a zapewniającą powiązania z Krakowem i miastami Aglomeracji Katowickiej. Miasto charakteryzuje się również bardzo dobrą dostępnością dwóch lotnisk komunikacji pasażerskiej (MPL Pyrzowice - poprzez drogę ekspresową S – 1 oraz Balice - poprzez drogę ekspresową S – 1 i autostradę A – 4, lub DK 94).

Lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie Dąbrowy Górniczej, na terenie Sławkowa, terminala przeładunkowego towarów zlokalizowanego na końcówce Linii Hutniczo – Siarkowej (LHS) stwarza możliwości połączeń kolejowych i transportem kombinowanym z Europą Wschodnia i Azją. Niezależnie od powiązań funkcjonalnych, głównie z innymi miastami aglomeracji, istotne są powiązania komunikacyjne i infrastrukturalne. Jak wcześniej wspomniano, położenie Dąbrowy Górniczej na przecięciu transeuropejskich korytarzy transportowych (III i VI) skutkuje dobrą dostępnością do europejskiej i krajowej sieci transportowej. Sieć kolejowa i drogowa zapewnia również dobre powiązania miasta w skali aglomeracji górnośląskiej, oraz bezpośrednio poprzez DK 94, a pośrednio poprzez drogę ekspresową S – 1 i autostradę A – 4 z aglomeracja krakowską.

W Dąbrowie Górniczej mieści się największa w Polsce huta żelaza: ArcelorMittal Poland S.A (dawna Huta Katowice) i jedna z największych europejskich koksowni: JSW KOKS S.A. oddział Przyjaźń. W 1996 roku, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, utworzona została Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, w skład której weszły między innymi tereny Dąbrowy Górniczej oraz sąsiadującego z nią Sosnowca tworząc Podstrefę Sosnowiecko – Dąbrowską. Jej cechą charakterystyczną jest rozproszenie terytorialne obszarów przeznaczonych pod inwestycje oraz ich położenie w pobliżu restrukturyzowanych przedsiębiorstw. W przeciągu kilku ostatnich lat, na terenach Podstrefy znajdujących się w Dąbrowie Górniczej wybudowanych zostało wiele zakładów produkcyjnych i usługowych.

Identyfikacja i charakterystyka źródeł hałasu

Hałas drogowy

Na terenie Dąbrowy Górniczej zlokalizowane są główne szlaki komunikacji drogowej, w szczególności:

Drogi krajowe

 • droga krajowa DK1 – stanowiąca wschodnią obwodnicę GOP relacji Łódź, Częstochowa, Tychy, Bielsko-Biała (ul. Manifestu Lipcowego),
 • droga krajowa S1 na odcinku Pogoria – Sulno – stanowiąca przedłużenie ciągu DK1 i będąca fragmentem trasy europejskiej E75,
 • droga krajowa DK94 – relacji Opole, Bytom, Dąbrowa Górnicza, Olkusz, Kraków (ul. Katowicka),
 • droga krajowa DK86 – łącząca Wojkowice Kościelne z Będzinem, Sosnowcem, Katowicami i Tychami,

Drogi wojewódzkie

 • droga wojewódzka DW790 relacji Dąbrowa Górnicza – Okradzionów – Pilica, prowadzona ulicami Droga nr 9, Gołonoska i Łaskowa,
 • droga wojewódzka DW796 łącząca Dąbrowę Górniczą z Zawierciem, prowadzona ulicami: Armii Krajowej, Szosową, Idzikowskiego i Łazowską,
 • droga wojewódzka DW910 relacji Będzin – Dąbrowa Górnicza, przebiegająca ulicami: Sobieskiego, Królowej Jadwigi i Aleją Róż aż do węzła z DK94,

Drogi powiatowe, do których zalicza się następujące ciągi ulic:

 • Jaworowa, Dębowa,
 • Kościuszki, Konopnickiej, Limanowskiego, Robotnicza, Leśna, Marianki,
 • Królowej Jadwigi (od ronda z Al. Róż), Piłsudskiego, Tworzeń, Roździeńskiego, Ząbkowicka,
 • Łazy Błędowskie, Żołnierska, Kuźnica Błędowska,
 • Majakowskiego, 11 Listopada, Staszica, Majewskiego, Strzemieszycka,
 • Narutowicza, Orkana, Łuszczaka, Sosnowiecka,
 • Poboczna, Przelotowa, Białej Przemszy,
 • Zwycięstwa, Ujejska, Broniewskiego,
 • oraz ulice: Gospodarcza, Grabocińska, Kazimierzowska, Rudna, Rzeczna, Starocmentarna, Szałasowizna.

Powyższy układ dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych uzupełnia sieć ulic zaliczona do kategorii dróg gminnych, tworząca ciągi następujących ulic:

 • Graniczna, Al. Zagłębia Dąbrowskiego, Piecucha,
 • Parkowa, Zakładowa, Jasna, Kostury, Spacerowa, Konstytucji,
 • Łańcuckiego, Łącząca, Furmana, Grunwaldzka, Wróblewskiego, (Napierskiego, Gałczyńskiego), Podłęknicka, Topolowa, Łęknice,
 • Tysiąclecia (odcinek od Al. Zagłębia Dąbrowskiego), Podlesie, Myśliwska,
 • Tworzeń (od skrzyżowania z Al. Piłsudskiego), Torowa, Puszkina Składowa, Zakawie,
 • Rapackiego, Hallerczyków,
 • Wybickiego, Kasprzaka,
 • oraz ulice: Dąbrowszczaków, Gwardii Ludowej, Koksownicza, Poniatowskiego, Związku Orła Białego.

Wszystkie drogi zamodelowano z użyciem takich paramterów jak: natężenie ruchu w porach dnia, wieczoru i nocy, udział % samochodów ciężarowych, prędkość ruchu pojazdów, stan nawierzchni drogowej oraz typ potoku ruchu. Kalibrację modelu przeprowadzono w oparciu o wykonane pomiary hałasu.

Hałas kolejowy

Mapa akustyczna uzględnia również hałas emitowany przez linie kolejowe. Na terenie miasta znajduje się 8 głównych linii kolejowych:

 • linia nr 001 na odcinku D.G. Ząbkowice – Sosnowiec.
 • linia nr 62 na odcinku Sławków – D.G. Strzemieszyce.
 • linia nr 133 na odcinku D.G. Ząbkowice – podg. Dorota.
 • Linia nr 154 na odcinku Łazy – D.G. Ząbkowice.
 • linia nr 160 na odcinku Łazy – D.G.
 • linia nr 186 na odcinku Łazy – D.G.
 • linia nr 171 na odcinku Dąbrowa Górnicza Towarowa – Dorota.
 • linia nr 183 na odcinku Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – D.G. Piekło.

W trakcie prac nad mapą akustyczną dokonano pomiaru wartości emisyjnych hałasu kolejowego z każdej z powyższych linii. Uwzględniono strukturę rodzajową oraz stan torowisk. Wykonane pomiary posłużyły również do kalibracji modelu.

Hałas tramwajowy

Na terenie Dąbrowy Górniczej kursują linie: 21, 22, 27 (część kursów do pętli huta Bankowa), 28, po których poruszają się tramwaje typu: 105N (wraz z szeregiem podtypów) oraz Moderus Beta MF 16 AC BD. Torowiska tramwajowe są wydzielone, posiadają podłoże tłuczniowe, na których do podkładów są pośrednio i częściowo bezpośrednio mocowane szyny S-180, Ri oraz S-49. Przejazdy wykonane są w technologii elastycznego mocowania tzw. „szyny pływającej”. Nawierzchnia drogowa wykonana jest z płyt ETP i asfalto-betonu. Tak jak w przypadku hałasu kolejowego dokonano pomiaru wartości emisyjnych hałasu z każdej z powyższych linii. Uwzględniono strukturę rodzajową oraz stan torowisk. Wykonane pomiary posłuzyły również do kalibracji modelu.

Hałas przemysłowy

Do zamodelowania hałasu przemysłowego wytypowano szerego zakładów znajdujących się na terenie Dąbrowy Górniczej. Modelowanie hałasu oparto na informacjach uzyskanych od właścicieli (ankiety przemysłowe) oraz wykonanych pomiarach akustycznych. Oprócz zakładów przemysłowych uzględniono w tej warstwie również parkingi dla samochodów osobowych (pow. 200 miejsc) oraz ciężarowych (pow. 50 miejsc). Poniżej przedstawiono listę zakładów ujętych w niniejszym opracowaniu:

 1. Carbo-Proces Recykling Sp. z o.o.
 2. Huta Bankowa Sp. z o.o
 3. ThyssenKrupp Energostal S.A.
 4. Materials Processing Europe Sp. z o.o. (ThyssenKrupp Stal Serwis Polska Sp. z o.o.)
 5. Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych "DAMEL" S.A.
 6. ArcelorMittal Poland S.A. (Huta Katowice)
 7. Górażdże Cement S.A. (Ekocem Sp. z o.o.)
 8. Przedsiębiorstwo Remontowo Handlowe BOBREK Sp.J.
 9. P.P.U. MAP Sp. z o.o.
 10. Atlas Sp. z o.o
 11. Stalprofil S.A.
 12. Ursa Polska S.A. Zakład Produkcyjny
 13. ERG S. A.
 14. P.P.U.H "Dolomit" - Kopalnia "Ząbkowice" S.A.
 15. JSW KOKS S.A. oddział Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej
 16. FINAL S.A.
 17. HOBAS System Polska Sp. z o.o.
 18. TMS International Poland Sp. z o.o.
 19. Saint-Gobain Innovative Materials Polska sp. z o.o.
 20. Miner Sp. z o.o.
 21. Valbruna Polska Sp. z o.o.
 22. Faelbud S.A.
 23. PIECEXPORT-PIECBUD Sp. z.o.o.
 24. Instal Kraków S.A.
 25. Jones Lang LaSalle Warsaw Spire - ProLogis Park Dąbrowa
 26. ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 27. Brembo Poland Sp. z o.o.
 28. TAMEH Polska sp. z o.o.
 29. Ficomirrors Polska sp. z o.o.
 30. CMC Poland Sp. z o.o.
 31. GTX Hanex Plastic Sp. z o.o.
 32. DRP Group Przemysław Miśkiewicz i Wspólnicy S.J.
 33. Zakład Napraw Lokomotyw i Wagonów PROTOR S.A.
 34. Aisto-Plast Sp. z o.o.
 35. Masfalt Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Dąbrowie Górniczej
 36. Polkoks Sp. z o.o.
 37. Mecacontrol Polska Sp. z o.o.
 38. REMONDIS Medison Sp. z o.o.
 39. REMONDIS Sp. z o.o. Oddział Dąbrowa Górnicza
 40. Polcopper Sp. z o.o.
 41. Benteler Distribution Poland Sp. z.o.o.
 42. FEIDAL POLSKA Sp. z o.o.
 43. Guhring Polska Sp. z o.o.
 44. KOBA Organizacja Odzysku S.A.
 45. Alkat Sp. z o.o.
 46. DSS Recykling Sp. z o.o.
 47. Przedsiębiorstwo Usługowo – Spedycyjne EMPOL TRANSPORT
 48. CUTIRON Shared Service Centre Europe Sp. z o.o.
 49. TSR Poland Sp. z o.o.
 50. TERMGLAS sp. o.o.
 51. NGK Ceramics Polska Sp z o.o.
 52. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

Informacja o aktualnych poziomach dopuszczalnych hałasu na terenie Dąbrowy Górniczej

Na terenie Dąbrowy Górniczej zidentyfikowano tereny podlegające ochronie akustycznej. Poszczególnym terenom został przypisany odpowiedni poziom hałasu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 , poz. 826). Graficzny rozkład dopuszczalnych poziomów hałasu na terenie Dąbrowy Górniczej przedstawia Mapa Wrażliwości.

Mapę wrażliwości można pobrać w formacie PDF:

Program ochrony środowiska przed hałasem - 2013 r.

W 2011 roku została opracowana pierwsza „Mapa akustyczna Gminy Dąbrowa Górnicza", a jej wynikiem były stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku naszej aglomeracji. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu stanowiły podstawę do opracowania „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Gminy Dąbrowy Górniczej", który określił działania pozwalające chronić mieszkańców przed ponadnormatywnym hałasem. Program został przyjęty w formie Uchwały Rady Miasta i stał się aktem prawa miejscowego. Jego realizacja jest kontrolowana poprzez sprawozdania składane Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska i Komisji Europejskiej.

Treść poprzedniego programu

W dniu 20.03.2019 r. uchwałą Rady Miasta Dąbrowy Górniczej dokument został zaktualizowany.

Aktualizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem - 2019 r.

Zgodnie z art. 119 ust. 6 Poś, program ochrony środowiska przed hałasem aktualizuje się co najmniej raz na pięć lat, a także w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę planu lub harmonogramu realizacji. Głównym celem Programu jest wskazanie działań, których konsekwentna realizacja spowoduje dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego, na terenach, na których nastąpiły przekroczenia obowiązujących norm oraz zapobieganie powstawaniu nowych rejonów konfliktów akustycznych. Program swoim zakresem obejmuje wszystkie odcinki dróg oraz linii kolejowych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej, w otoczeniu których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażonych wskaźnikami LDWN i LN wskazane w mapie akustycznej z 2017 roku.

Obowiązujący Program ochrony środowiska przed hałasem można pobrać, korzystając z odnośnika poniżej.

.

Program podlegał procedurze konsultacji społecznych. Szczegółowe informacje, projekt Programu oraz raport z konsultacji społecznych można znaleźć pod adresem:

Kontakt

Jednostka odpowiedzialna za realizację mapy:

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Ekologii i Rolnictwa
Ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
ekologia@dabrawa-gornicza.pl

Tel. (32) 295-67-18
Fax. (032) 262-59-59

Wykonawca:

Internoise Marek Jucewicz
ul. Witkiewicza 1a
80-319 Gdańsk
biuro@internoise.pl

Strona www.mapaakustyczna.dabrowa-gornicza.pl używa plików cookies, aby ułatwić Tobie Użytkowniku korzystanie z serwisu www.mapaakustyczna.dabrowa-gornicza.pl oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na używanie cookies przez serwis www.mapaakustyczna.dabrowa-gornicza.pl.